30-06-2017

Samenwerking Stedelijk gebied Eindhoven boekt voortgang

Berenschot heeft de afgelopen maanden de samenwerking van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied geëvalueerd. Over het algemeen concludeert Berenschot dat in de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven de afgelopen jaren voortgang is geboekt.

Berenschot heeft de afgelopen maanden de samenwerking van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied geëvalueerd. Het bureau deed dat via een bureaustudie, groepsgesprekken en interviews. Er is gesproken met gemeenteraden, portefeuillehouders, gedeputeerden, externe partners en ambtenaren.

Bekijk de korte video van het evaluatietraject voor een impressie.

Concrete resultaten op het gebied van Werken en Wonen

Over het algemeen concludeert Berenschot dat in de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven de afgelopen jaren voortgang is geboekt. Er zijn concrete resultaten bereikt op het gebied van Werken en Wonen. Er is de afgelopen jaren ook meer vertrouwen, transparantie en flexibiliteit in de samenwerking ontstaan. De gemeenten zijn meer ‘als ware één gemeente’ gaan werken en er wordt meer gezamenlijk eigenaarschap gevoeld voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. De keuze voor een beperkt ambtelijk secretariaat en de uitvoering bij de gemeenten heeft ook hiertoe bijgedragen.

Ruimte voor verbetering

Er is volgens Berenschot meer dan voldoende draagvlak onder colleges, gemeenteraden en externe partners voor de netwerksamenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de voortzetting en versterking ervan. Uiteraard is er ook nog veel ruimte voor verbetering. Er is nog wel een weg te gaan. Een weg die gezien de resultaten van de afgelopen tijd volgens Berenschot zeker de moeite van het bewandelen waard is.

Lees het complete evaluatierapport.

Vervolgproces

Voor de doorontwikkeling is al parallel aan de evaluatie een proces gestart. Hiervoor zijn al interviews gehouden met smaakmakers uit de regio, hebben negen bestuurders en negen MT-leden in een 24-uurssessie de contouren van de agenda verkend, zijn met raden gesprekken gevoerd, en zijn ze begonnen met verdiepende gesprekken in zogenaamde maatschappelijke denktanks Alle input wordt de komende tijd verwerkt tot een concept-agenda welke antwoord geeft op de vraag wat de negen gemeenten samen gaan doen. Daarbij wordt een voorstel voor een uitvoeringsarrangement ontwikkeld oftewel hoe gaan we samen de agenda realiseren. Het evaluatierapport van Berenschot is daarvoor belangrijke input. Op 31 augustus wordt het tussenresultaat gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst krijgen raadsleden en externe partners opnieuw de gelegenheid om inbreng te leveren. Daarna wordt de definitieve agenda en het uitvoeringsarrangement samengesteld en in het najaar gepresenteerd.

Meer nieuws

Portefeuillehouders bieden unieke gezamenlijke Strategie op het gebied van Voorzieningen & Evenementen aan negen raden aan

De negen portefeuillehouders Voorzieningen & Evenementen hebben zojuist de gezamenlijke concept strategie ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’ aangeboden aan de negen gemeenteraden. De gemeenten in het Stedelijk...

Lees dit bericht »

Inwoners met urgentie zoeken vanaf 1 maart 2021 zelf op Wooniezie naar een woning

Urgente woningzoekenden voor de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre die in aanmerking komen voor urgentie mogen met ingang van 1 maart 2021 zelf op wooniezie.nl zoeken naar een woning....

Lees dit bericht »

Middelen van BZK toegekend voor de bouw van ruim 1800 woningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Het gaat om de projecten Geldrop...

Lees dit bericht »

Gemeenten