Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? Heeft u behoefte aan huisvesting om te kunnen ondernemen? Zoekt u deze op een bestaand bedrijventerrein? En heeft u hiervoor extra kapitaal nodig, dan kan het ROW u misschien helpen.

Het ROW is een samenwerking tussen de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Middels financiering willen zij een bijdrage leveren aan kwalitatief goede huisvesting.

Het ROW is kunt U zien als een lokale en betrokken financier van een vastgoedontwikkeling.

Onze doelstelling

Het ROW ondersteunt vastgoedprojecten die zonder een (financiële) impuls niet gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt geïnvesteerd in de herontwikkeling van een locatie. Daarnaast kijken wij naar:

 • Werkgelegenheid;
 • Innovatie;
 • Versterking van ketens van toeleveranciers;
 • Versterking van clusters  en campussen.

Naast het feit dat u er zelf beter van wordt moet uw project de Brainport-regio versterken.

Voorwaarde is dat uw locatie ligt op een van deze bedrijventerreinen

Wie & wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar ondernemers die zich willen vestigen in de regio, willen groeien, moeten krimpen of behoefte hebben aan specifieke (gebouwgerelateerde) voorzieningen. Uw plan levert een bijdrage aan de regio maar loopt vast op de financiering. Op dat moment kan het ROW mogelijk kapitaal leveren om het plan wel te realiseren.

Wij verstrekken een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De minimale omvang van uw project is €2.000.000,-. Het ROW draagt maximaal 50% van de totale projectkosten bij tot een maximum van €2.500.000,-.

Is dit voor uw initiatief het geval, neem dan contact op met Fondsmanager Johan Gielen.

Uitgangspunten

 • Het gaat om een ruimtelijke ingreep op een bedrijventerrein waarbij het bedrijventerrein profiteert van de ingreep (er beter van wordt);
 • De bedrijfsfunctie blijft behouden (dus bijvoorbeeld geen transformatie naar woningbouw);
 • Naast U profiteert nog minimaal één andere partij van het project;
 • Er wordt als gevolg van het project werkgelegenheid gecreëerd of behouden;
 • Er is sprake van innovatie;
 • Er wordt gewerkt vanuit de Brainportgedachte waarbij ketens, clusters of campussen worden versterkt;
 • Als gevolg van uw project neemt leegstand op een bedrijventerrein binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven af;
 • De financieringsperiode bedraagt maximaal 6 jaar voor een garantie en 10 jaar voor een geldlening;
 • Het lukt partijen niet zonder steun van de overheid het project te realiseren.

Lees de exacte formulering van de uitgangspunten na in de subsidieverordening .

Aanvragen subsidie

Het ROW kent vaste momenten (tranches) tot wanneer partijen met een aanvraag kunnen komen. Tot op heden zijn er drie tranches geopend en zijn de projecten die hiervoor een aanvraag hebben ingediend beoordeeld.

 

Tranche 4

Uiterste indieningstermijn 31 oktober 2019 – 17.00 uur

Beschikbare middelen te verminderen met de  reeds beschikte middelen uit tranches 1 t/m 3 en te vermeerderen met middelen die teruggevloeid zijn naar het ROW tot het moment van sluiting van deze tranche.

Tranche 5

Uiterste indieningstermijn 29 november 2019 – 17.00 uur

Beschikbare middelen te verminderen met de beschikte middelen uit tranches 1 t/m 4 en te vermeerderen met middelen die teruggevloeid zijn naar het ROW tot het moment van sluiting van deze tranche.

Tranche 6

Uiterste indieningstermijn 31 december 2019 – 17.00 uur

Beschikbare middelen verminderen met de beschikte middelen uit tranches 1 t/m 5 en te vermeerderen met middelen die teruggevloeid zijn naar het ROW tot het moment van sluiting van deze tranche.

Met beschikbare middelen wordt bedoeld de middelen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Verordening.

Met beschikte middelen wordt bedoeld:

 • Het bedrag zoals toegekend aan de aanvragen op basis waarvan het bestuur een positief subsidiebesluit heeft genomen; en/ of
 • De aangevraagde bedragen waarop een negatief subsidiebesluit is genomen en waarvan de bezwaarprocedure nog niet is afgerond dan wel de aanvrager bezwaar tegen heeft aangetekend.

Met teruggevloeide middelen wordt bedoeld de middelen die:

 • Beschikbaar komen als gevolg van het niet tot een financieringsovereenkomst met een andere aanvrager;
 • Beschikbaar komen om dat een aanvraag uit één van de eerdere tranches vrijvallen omdat er geen positief subsidiebesluit is genomen en deze beschikking onherroepelijk is geworden;
 • De inkomsten die worden gerealiseerd uit rente en aflossing op de verstrekte leningen/ garanties.

Let op! Het gaat hier niet om een gift maar om een lening. De subsidie moet u terugbetalen zodat wij ook anderen in staat kunnen stellen om gebruik te maken van deze regeling.

Bij de aanvraag moet een businesscase toegevoegd zijn op basis waarvan u toelicht wat u wilt, waarom u dit wilt en wat dit bijdraagt aan het versterken van de regio. Het aanvraagformulier met een inhoudsopgave van de businesscase is hier te downloaden .

Hoe werkt de regeling

Alle aanvragen die tijdig zijn ingediend beoordeeld of ze voldoen aan de Subsidieverordening. Daarnaast wordt uw businesscase beoordeeld. De uitkomst hiervan wordt voorgelegd aan een onafhankelijke investeringscommissie (bestaande uit: Willem Ackermans, Staf Depla, Scief Houben en Jeroen de Swart). Deze commissie geeft een advies aan het bestuur. Het bestuur stelt uiteindelijk de beschikking op.

Op het moment dat meer projecten voldoen dan er aan geld beschikbaar is, vindt een ranking plaats. Het project met het hoogste aantal punten scoort dan het best. De criteria waarop gerankt wordt zijn terug te vinden in de subsidieverordening.

De beschikking vormt de basis om te komen tot een financierings- of garantieovereenkomst. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen bezwaar maken.

Organisatie

Voor deze regeling hebben partijen de BV Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties opgericht. Het bestuur van het ROW bestaat uit Peter Noordanus en Jan Pelle. De regeling wordt uitgevoerd door Johan Gielen.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de regeling staat in deze folder. Deze is ook in het Engels beschikbaar.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft of overweegt een project aan te melden: Johan Gielen (fondsmanager ROW) via 06-14 86 77 18 of row@bom.nl

Ook als u twijfelt of uw project geschikt is om te komen tot een aanvraag gaan wij graag met u het gesprek aan om te kijken of we op een bepaalde manier kunnen helpen uw plan te realiseren.

Subsidiebeschikkingen:

Op 28 augustus 2019 heeft het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties op basis van Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE een besluit genomen inzake:

 • Kenmerk 201908.26-03SUB | Aanvraag subsidie project “Transformatie Bata Complex”, Europaplein 1 Best | Subsidie afgewezen;
 • Kenmerk 201908.26-04SUB | Aanvraag subsidie project “Versnelling groei Automotive Campus”, Postbus 1015 Helmond | Subsidie afgewezen;
 • Kenmerk 201908.26-05SUB | Aanvraag subsidie project “Productielocatie Solarge”, Meerakkerweg 1a Eindhoven | Subsidie afgewezen;
 • Kenmerk 0190826-06SUB |Aanvraag subsidie project “(bio)ceramic additive manufacturing”,  Rotterdamsedijk 160a Schiedam| Subsidie afgewezen.

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan:

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties B.V.
Secretariaat voor de hoor- en adviescommissie
Postbus 3240  5003 DE TILBURG

Reeds eerder toegekende subsidies:

 • 28 juni 2019 | Kenmerk: 20190564SUB | Aanvraag subsidie project “Uitbreiding gebouwen Food Tech Brainport”, Scheepsboulevard 3 Helmond | Subsidie is verstrekt
 • 11 maart 2019 | Kenmerk: 2019031101SUB | Aanvraag subsidie project “DataCubes”, Science Park 5001 Son en Breugel | Subsidie is verstrekt

Gemeenten