Regionaal ontwikkelfonds

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)

Het ROW is er om bestaande bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te versterken. Bent u ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed? En wilt u een (bestaande) werklocatie (her)ontwikkelen? In het ROW is subsidie, in de vorm van een geldlening, beschikbaar voor innovatieve projecten.

Nieuws:

Het indienen van aanvragen is op dit moment niet meer mogelijk. Op 21 september 2018 is de eerste aanvraagperiode gesloten. De projecten die hiervoor zijn ingediend worden op dit moment beoordeeld.

De start van de tweede aanvraagperiode wordt o.a. op deze website aangekondigd. Heeft u interesse of een vraag dan kunt u contact opnemen met  row@bom.nl. Wij kijken en denken graag met u mee.

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben het ROW in het leven geroepen om bestaande bedrijventerreinen te versterken. Ondernemers kunnen een aanvraag tot subsidie indienen op basis waarvan een lening of garantie verstrekt kan worden.

Onze doelstelling

Het ROW wil projecten ondersteunen die nu zonder (financiële) hulp niet gerealiseerd kunnen worden. Een gedegen plan blijft daarbij belangrijk. Het ROW ondersteunt de (her)ontwikkeling van vastgoed  met als gevolg:

 • Werkgelegenheid;
 • Innovatie;
 • Versterking van regionale ketens van toeleveranciers;
 • Versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters  en campussen.
 • Waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het versterken van de Brainport.

Voldoet u idee/ project hier aan dan komen wij graag met u in contact om te bekijken of wij u kunnen helpen tot een goede aanvraag te komen.

Bekijk de lijst met bedrijventerreinen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven die gebruik kunnen maken van het ROW.  

Wie & wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar private initiatiefnemers die passen binnen het doel van het ROW. Ondernemers die net een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken om hun project gerealiseerd te krijgen. Aanvragers kunnen zowel vastgoedeigenaren als gebruikers van vastgoed zijn die door vastgoed te (her)ontwikkelen een bijdrage leveren aan werkgelegenheid en/ of het versterken van innovatie.

Het duwtje in de rug bestaat uit een geldlening of een garantie tegen “gunstige” voorwaarden. De minimale omvang van uw project is €2.000.000,-. Het ROW draagt maximaal 50% van de totale projectkosten bij tot een maximum van €2.500.000,-.

Is dit voor uw initiatief het geval, neem dan contact op met Fondsmanager Johan Gielen.

Uitgangspunten

Uw project voldoet aan de volgende criteria:

 • Het gaat om een ruimtelijke ingreep op een bedrijventerrein waarbij het bedrijventerrein profiteert van de ingreep (er beter van wordt);
 • De bedrijfsfunctie blijft behouden;
 • Naast U profiteert nog minimaal één andere partij van het project;
 • Er wordt als gevolg van het project werkgelegenheid gecreëerd of behouden;
 • Er is sprake van innovatie;
 • Er wordt gewerkt vanuit de Brainportgedachte waarbij ketens, clusters of campussen worden versterkt;
 • als gevolg van uw project neemt leegstand op een bedrijventerrein binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven af;
 • De financieringsperiode bedraagt maximaal 6 jaar voor een garantie en 10 jaar voor een geldlening;
 • Het lukt partijen niet zonder steun van de overheid het project te realiseren.

Lees de exacte formulering van de uitgangspunten na in de subsidieverordening.

Aanvragen subsidie

De eerste aanvraagperiode is gesloten. Er is nog ruim €4 mln. beschikbaar voor een volgende tranche. U kunt zich nu al melden als u een project heeft waarvoor u een beroep op het ROW zou willen doen. Het bestuur ROW kan mede op basis van de behoefte in de markt bepalen wanneer de volgende financieringsronde start.

Het ROW blijft u ondersteunen om te kijken of en op welke wijze u project gerealiseerd kan worden.

Let op! Het gaat hier niet om een gift maar om een lening. De subsidie moet u terugbetalen zodat wij ook anderen in staat kunnen stellen om gebruik te maken van deze regeling.

Bij de aanvraag moet een businesscase toegevoegd zijn op basis waarvan u toelicht wat u wilt, waarom u dit wilt en wat dit bijdraagt aan het versterken van de regio. Het aanvraagformulier met een inhoudsopgave van de businesscase is hier te downloaden.

Hoe werkt de regeling

Alle aanvragen die tijdig zijn ingediend worden door fondsmanager Johan Gielen beoordeeld in hoeverre ze voldoen aan de subsidieverordening. Daarnaast wordt uw businesscase beoordeeld. Op basis hiervan worden een advies en concept beschikking opgesteld welke een onafhankelijke investeringscommissie (de investeringscommissie bestaat uit de volgende personen Scief Houben, Jeroen de Swart en vacature) toetst aan de voorwaarden. Deze commissie geeft een advies aan het bestuur over de ingediende aanvragen. Het bestuur stelt uiteindelijk de beschikking op.

Op het moment dat er meerdere aanvragen zijn waardoor meer gevraagd wordt dan beschikbaar is, vindt een ranking plaats. Het project met het hoogste aantal punten scoort dan het best. De criteria waarop gerankt wordt zijn terug te vinden in de subsidieverordening.

Indien u een positieve beschikking ontvangt wordt het gesprek opgestart om te komen tot een financierings- of garantieovereenkomst. Partijen die het niet eens zijn met een beschikking kunnen bezwaar maken omdat deze regeling onder het bestuursrecht valt.

Organisatie

Voor deze regeling hebben partijen de BV Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties opgericht. Het bestuur van het ROW bestaat uit Peter Noordanus en Jan Pelle. De regeling wordt uitgevoerd door Johan Gielen.

Documenten

Meer informatie en contact

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft of overweegt een project aan te melden: Johan Gielen (fondsmanager ROW) via 06-14 86 77 18 of row@bom.nl

 

ROW

Gemeenten