Nieuws

18-11-2021

Nieuwe woningbouwafspraken ter besluitvorming aangeboden aan de negen raden

Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Een belangrijke opgave voor de SGE-gemeenten is dan ook om de woningbouw te versnellen en te zorgen voor (betaalbare) woningen in verschillende segmenten en voor diverse doelgroepen. Ook het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus, waarmee de woningzoekenden van binnen en buiten het SGE hier een passende plek kunnen vinden, is belangrijk. Als samenwerkende gemeenten hebben we daarom gezamenlijke woningbouwafspraken, welke vernieuwd zijn en nu aan de negen raden ter besluitvorming aangeboden wordt.

Afsprakenkader ‘Bouwen aan de toekomst’

De druk op de woningmarkt is de afgelopen jaren snel toegenomen. Er is sprake van een overspannen woningmarkt met flinke woningtekorten. De woningbouwafspraken die in 2017 tussen de gemeenten zijn gemaakt en vastgelegd in het Afsprakenkader Wonen hebben we daarom geactualiseerd. “In het nieuwe Afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’ zijn huidige en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. We kijken met dit Afsprakenkader vooruit naar de periode tot 2040; de periode waarover in de Woondeal, de regionale Visie op Wonen en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afspraken zijn gemaakt. Daar ben ik blij mee omdat onze regio groeit en we met dit Afsprakenkader robuuste toekomstbestendige afspraken hebben gemaakt”, aldus Piet Machielsen, wethouder in Oirschot en bestuurlijk trekker van het afsprakenkader. “Daarnaast verhoogt afstemming de kwaliteit van plannen, zonder het planvormingsproces negatief te beïnvloeden. De gezamenlijke monitoring van woningbouwplannen geeft inzicht in het speelveld van wonen in de regio en dat is belangrijk om te kunnen sturen op de woningbouw”, aldus Gaby van den Waardenburg wethouder in Helmond en bestuurlijk trekker van het afsprakenkader.

Focus op versnellen

De ambitie is om tot 2040 ca. 62.000 nieuwe woningen bij te bouwen om aan de dringende vraag naar woningen te voldoen. In het nieuwe Afsprakenkader ligt de focus op het versnellen van de woningbouw. Zo zijn er meer plannen dan de gezamenlijke ambitie omdat er rekening gehouden wordt met vertraging en planuitval. Door meer te plannen kunnen er uiteindelijk voldoende woningen gebouwd worden. De focus van de gemeenten blijft liggen op inbreiding en het realiseren van de eerder afgesproken majeure locaties. Omdat er voldoende planvoorraad is, is het uitvoeren van de plannen om te komen tot meer voordeuren belangrijker dan het opvoeren van nieuwe plannen. De gemeenten vinden kwaliteit belangrijk en werken daarom aan de hand van de zogenoemde Brainport Principes waarop plannen worden getoetst op o.a. duurzaamheid, participatie, aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus en innovatie.

Onderlinge samenhang in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De onderlinge samenhang in het stedelijk gebied is groot. Denk aan jongeren die naar de stad trekken voor studie en werk, om later in een andere levensfase (startend gezin) de stad weer te verlaten en naar een kleinere gemeente rondom de stad te trekken voor meer woonruimte en rust. Het is dan ook logisch dat de gemeenten onderling woningbouwafspraken maken. Met het maken van deze afspraken voldoen de gemeenten daarnaast ook aan de verplichtingen vanuit de provinciale omgevingsverordening om met buurgemeenten af te stemmen.

Negen gemeenteraden aan zet

De negen wethouders Wonen uit de regio en de negen colleges van B&W hebben ingestemd met het nieuwe Afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’. Nu zijn de raden aan zet om een besluit te nemen over het Afsprakenkader. Naar verwachting is het besluitvormingstraject op in februari 2022 afgerond zodat de negen gemeenten met het nieuwe afsprakenkader kunnen gaan werken.

Drempel omlaag voor investering ROW in projecten op bedrijventerreinen Stedelijk Gebied. Ook bedrijven met een lagere financieringsvraag naar passende huisvesting nu welkom

Het ROW, het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties van negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) past de voorwaarden voor financiering aan. De laatste gemeenteraad ging onlangs akkoord met het bijstellen naar een minimale...

Lees dit bericht »

Nieuwe programmering Bedrijventerreinen ter besluitvorming aangeboden aan de negen raden

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is het kloppend hart van de Brainport regio. Als SGE gemeenten willen we een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden voor het bedrijfsleven. Bedrijven houden zich niet aan gemeentegrenzen. Het is daarom...

Lees dit bericht »

Resultaten regionale woningbehoefteonderzoeken bekend

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal...

Lees dit bericht »

Gemeenten