Ruimte in het stedelijk gebied

Ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen hebben vaak een ruimtelijke weerslag. Om op deze drie thema’s samenhangend te opereren, is een gezamenlijke koers op het thema Ruimte een basisvoorwaarde. Naast de thema’s waarop we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, spelen onder andere urgente ruimtelijke opgaven op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Hoe we samen met deze ruimtelijke vraagstukken omgaan is onderwerp van gesprek binnen de samenwerking. Daarmee is Ruimte een verbindend thema, dat belangrijk is voor de slagkracht en reikwijdte van onze samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

In 2019 maakten we een eenvoudige verrijking van de Gebiedsvisie Brainport 2020, die een breder, integraal perspectief biedt op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. We zijn daarbij uitgegaan van bestaande visies en beleid. Samen met een eerste versie van het Ruimtelijk Programma voor het Stedelijk Gebied Eindhoven is de Verrijkte gebiedsvisie het fundament voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze regio. In 2020 zijn we actief betrokken geweest bij het MIRT-onderzoek en voor 2021 staat betrokkenheid bij het Verstedelijkingsakkoord op het programma. 

Het overkoepelende thema Ruimte kunt u in het Jaarprogramma 2021 terugvinden vanaf pagina 29.

Gemeenten