Voorzieningen in het Stedelijk Gebied

Voor een goed woon- en leefklimaat zijn (recreatieve en culturele) voorzieningen van groot belang. In de regio zijn talloze mogelijkheden voor het beoefenen van sport, bijwonen van concerten, theatervoorstellingen of culturele activiteiten. Bij de ambities van de regio Brainport past ook een kwalitatief hoog voorzieningenniveau. Dat blijft echter in de regio nog wat achter. We denken dat er nog veel te winnen valt door nauwere samenwerking, zowel tussen instellingen onderling als tussen instellingen en lokale overheden.

Binnen het stedelijk gebied focussen de negen gemeenten zich allereerst op sportvoorzieningen (met name zwemvoorzieningen) en op podia. Vrijwel elke gemeente heeft een zwemvoorziening en een theater. Afstemming van het aanbod kan voordelen bieden voor zowel de exploitatie van die voorzieningen als voor de gebruikers ervan.

Meer informatie en contact

Anna van den Boom, Projectleider Voorzieningen, a.vanden.boom@gembest.nl

Gemeenten