Voorzieningen in het Stedelijk Gebied

‘Als waren we één gemeente’ realiseren we gezamenlijk een blijvend en kwalitatief hoogstaand voorzieningen- en evenementenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daarbij gaan we niet uit van gemeentegrenzen, maar stellen we patronen en behoeften van onze regio voorop. Daardoor neemt de kwaliteit toe én zijn we in staat om zoveel mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken. Het ijkpunt is niet de gemeentegrens, maar het perspectief van onze inwoners en de maatschappelijke meerwaarde die we voor hen kunnen realiseren. Hier werken we samen aan in het Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen.

Onze opgaven vanuit de Samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn:

Inventarisatie van het huidige aanbod aan regionale topvoorzieningen en evenementen

Er bestaan uiteenlopende beelden over het huidige voorzieningenniveau in het stedelijk gebied. We werken daarom aan een objectief en onafhankelijk beeld door slim gebruik te maken van data. Daarvoor inventariseren we het huidige aanbod van regionale - en topvoorzieningen. In het onderzoek kijken we onder andere naar bezoekersaantallen, herkomst van bezoekers en bezoekfrequentie van evenementen en voorzieningen. Het onderzoek is naar verwachting het tweede kwartaal van 2019 afgerond. Hiermee leggen we een stevige basis voor de te ontwikkelen strategie.

Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen

Op basis van de resultaten van de inventarisatie maken we een gezamenlijke toekomststrategie voor onze voorzieningen en evenementen. Het plan van aanpak hiervoor maken we in 2019, op het moment dat we de inventarisatiefase afgerond hebben. Dan weten we wat er nodig is en waaraan we moeten werken. We nemen hier in ieder geval ook het regionale profiel, het internationaliseren van ons aanbod en de andere subthema’s binnen Voorzieningen & Evenementen mee. Ook kijken we waar mogelijk naar verbindingen met andere thema’s zoals bijvoorbeeld de verrijkte gebiedsvisie Brainport City.

Regionale profilering van voorzieningen en evenementen

In 2018 zijn we gestart met het inventariseren van de profielen (identiteiten in het kader van city- en villagemarketing) die door de verschillende gemeenten worden gehanteerd. Mocht een gemeente geen duidelijk profiel hebben dan kunnen we ondersteunen in de aanscherping van dit profiel. Dit geeft ons inzicht in ieders kracht en de complementariteit in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Op basis hiervan en met het verbindend perspectief ‘City of Villages’ uit de Samenwerkingsagenda in het achterhoofd, maken we aanvullend een gezamenlijk profiel in 2019. De duidelijke profilering geeft richting in het verder versterken van het aanbod van voorzieningen en evenementen.

Ondersteuning van de lobby naar Den Haag en lokale triple-helix-partners

Vergeleken met de internationale concurrentiepositie van de in Brainport Eindhoven gevestigde bedrijven, blijft het voorzieningenniveau van cultuur en sport ver achter. Op basis van de Brainport Nationale Actieagenda wordt het Rijk om een extra Rijksinvestering van minimaal 30 miljoen euro per jaar gevraagd. Met deze middelen kunnen we voor de regio aantrekkelijke voorzieningen behouden en doorontwikkelen.

We ondersteunen de lobby van Brainport Eindhoven. Indien aan de orde stemmen we onze inzet af binnen het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen.

Gemeenten