Voorzieningen in het Stedelijk Gebied

‘Als waren we één gemeente’ realiseren we gezamenlijk een blijvend en kwalitatief hoogstaand voorzieningen- en evenementenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daarbij gaan we niet uit van gemeentegrenzen, maar stellen we patronen en behoeften van onze regio voorop. Daardoor neemt de kwaliteit toe én zijn we in staat om zoveel mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken. Het ijkpunt is niet de gemeentegrens, maar het perspectief van onze inwoners en de maatschappelijke meerwaarde die we voor hen kunnen realiseren. Hier werken we samen aan in het Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen.

Inventarisatie van het huidige aanbod aan regionale topvoorzieningen en evenementen

Er bestaan uiteenlopende beelden over het huidige voorzieningen en evenementenniveau in het Stedelijk Gebied Eindhoven en daarom zijn we in 2019 gestart met het laten opstellen van een objectieve en onafhankelijke inventarisatie van het huidige aanbod. Het onderzoek is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 gereed en de uitkomsten delen we met de negen gemeenteraden. Na afronding van de inventarisatie van het huidige aanbod wordt gestart met de tweede stap namelijk inzicht krijgen in de behoeften van onze inwoners. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor onze gezamenlijke toekomststrategie.

Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen

Op basis van de resultaten van de inventarisatie naar het huidige aanbod en de concrete behoeften van inwoners maken we een gezamenlijke toekomststrategie voor onze regionale topvoorzieningen en evenementen. Daarbij nemen we ook andere actualiteiten mee. Een voorbeeld hiervan zijn de Brainport Nationale Actieagenda en de projecten in de Regio Deal Brainport Eindhoven waarin de Brainportregio in overleg met de Rijksoverheid werkt aan het versterken van ons (landelijk onderscheidend) voorzieningenaanbod. De gezamenlijke toekomststrategie wordt ons kader op basis waarvan we beleidskeuzes gaan maken.

Naast de inventarisatie en toekomststrategie zijn er nog meer opgaven binnen dit thema welke u terugvindt vanaf pagina 20 in het Jaarprogramma 2020.  

Gemeenten