Wonen in het Stedelijk Gebied

In het eerste kwartaal van 2019 is de Visie op Wonen ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. In de aanloop daarnaartoe is op 27 februari 2019 een bijeenkomst gehouden waarin de concept-woonvisie is gepresenteerd. Kijk hier voor de presentatie over de concept-woonvisie en de presentatie van Ad de Bont over 'beweegvriendelijkheid'.

Op basis van die visie actualiseren we de in 2018 gemaakte woningbouwprogrammeringsafspraken. In 2019 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een monitor zodat we ons continu op de actuele situatie op de woningmarkt kunnen baseren. Binnen het thema Wonen werken we intensief samen met woningmarktpartijen en daarom organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst waar we ook raadsleden voor uitnodigen. Daarnaast voeren we structureel overleg met de woningbouwcorporaties en verstevigen we de samenwerking met de provincie door de gedeputeerde uit te nodigen voor het portefeuillehoudersoverleg Wonen.

We starten o.a. met het actualiseren van de urgentieverordening en zetten ons in om corporaties die nog niet deelnemen aan Wooniezie hiervoor enthousiast te maken. Ook trekken we gezamenlijk op als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten en stemmen we onderling en met andere regio’s af over het huisvesten van vergunninghouders.

Het thema Wonen vindt u vanaf pagina 12 in het Jaarprogramma.

Gemeenten